Školski timovi i aktivi

Unutar naše škole deluje nekoliko školskih timova i aktiva, svaki od njih sa različitim zadacima, ali svi sa istim ciljem, da učinimo našu školu što prijatnijom sredinom za rad i napredovanje kako polaznika, tako i svog radnog osoblja (nastavnog i nenastavnog).

Stručni aktiv za razvojno planiranje čine predstavnici nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika, jedinice lokalne samouprave, učeničkog parlamenta i saveta roditelja. Članove Stručnog aktiva za razvojno planiranje imenuje organ upravljanja.
Stručni aktiv za razvoj školskog programa čine predstavnici nastavnika i stručnih saradnika. Članove Stručnog aktiva za razvoj školskog programa imenuje nastavničko veće.

U ustanovi direktor obrazuje sledeće timove:

  • Tim za inkluzivno obrazovanje;
  • Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
  • Tim za samovrednovanje;
  • Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove;
  • Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva;
  • Tim za profesionalni razvoj;
  • druge timove za ostvarivanje određenog zadatka, programa ili projekta.
English English German German Serbian Serbian